Remisser

SKS är en remissinstans där medlemmarna kan kommentera utredningar, forskningsresultat och dylikt inom kärnteknikområdet.

Ett urval av behandlade remisser:

2017

 • Yttrande över Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" (SOU 2017:02)
  -SKS remissvar

2016

 • Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s FUD-program 2016
  -SKS remissvar
 • SKS synpunkter på innehåll i en kommande miljökonsekvensbeskrivning gällande en inkapslings- och slutförsanläggning för använt kärnbränsle i Finland
  -SKS remissvar
 • Angående förslaget till ny lag om strålskydd (SSM2014-1921)
  -SKS remissvar
 • Yttrande på Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga ett slutförvar (SSM2014-1683)
  -SKS remissvar
 • Angående Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till genomförande av rådets direktiv 2014/87/Euratom om ändring av direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar.
  - SKS remisssvar
 • Synpunkter på innehåll i en kommande miljökonsekvensbeskrivning för konstruktion och drift av ett kärnkraftverk i norra Polen.
  - SKS remissvar till Naturvårdsverket

2015

2014

2012

 • Förslag till ändring av SSMFS 2008:23, om skydd av människors hälsa och miljö vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar. Läs mer.
  - SKS remissvar
 • Genomförande av rådets direktiv 2011/70/Euratom om inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
  - SKS remissvar

2010

2008