Den första träffen för KKI

Under våren 2022 bildades föreningen Kvalitativ Kärnavfallsinformation - KKI - som är en ideell förening och miljöorganisation. KKI består av Svenska Ekomodernisterna, Women in Nuclear Sverige (WiN) och Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS). Syftet är att sakligt genomlysa kärnavfallsfrågan och informera om civil kärnkraft och slutförvaring av radioaktivt avfall och dess påverkan på människor och miljö. Genom SSM har KKI beviljats statligt stöd för att kunna delta i och arbeta med nationella och internationella frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Sedan starten har KKI bland annat varit med vid huvudförhandlingarna om utökad mellanlagring i Clab, domstolsförhandlingar om utbyggnad av SFR, Strålsäkerhetsmyndighetens informationsdag om SKB:s FUD 2022 (FUD är programmet för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall) samt träffat Östhammars kommuns slutförvarsenhet.

Den 7 december hade KKI sitt första öppna möte för allmänheten i Östhammar. Tyngdpunkten vid träffen låg på olika aspekter och utmaningar kring kommunikation av kärnavfallsfrågan som är en process som är både tekniskt och juridiskt komplicerad och dessutom innehåller både politik och känslor.

Östhammars kommun och SKB berättade hur de utifrån sina olika perspektiv tänkt när det gäller att belysa olika aspekter kring hanteringen av det radioaktiva avfallet, både när det gäller att informera medborgarna och att fånga upp deras synpunkter och funderingar så att de kan känna trygghet och delaktighet i processen.

Anders Jörle som har en mångårig erfarenhet av kommunikationsarbete från bland annat SKI/SSM, UD och statliga rymdbolaget SSC redogjorde för sin syn på debatten om kärnkraft och kärnavfall under fyra årtionden och varför dessa frågor är svåra att kommunicera.

Som avslutning framträdde Carl-Reinhold Bråkenhielm, ordförande för regeringens Kärnavfallsråd. Han fokuserade på etikfrågorna kring kärnavfallet, något som varit en betydande del av Kärnavfallsrådets tvärvetenskapliga arbete.

Efter föredragen följde en paneldiskussion med föredragshållarna där även publiken som bestod av ett 30-tal personer hade möjlighet att ställa frågor till panelen. Man kan konstatera att kommunikation kring dessa frågor verkligen engagerar. Men det som publiken verkade allra mest intresserad av var de etiska aspekterna. Carl-Reinhold Bråkenhielm fick många frågor där han hade möjlighet att utveckla sina och Kärnavfallsrådet tankegångar och slutsatser inom området.

Ett 30-tal personer besökte KKI:s träff för allmänheten i Östhammar.

Sista uppdateringen: onsdag 21 december 2022