Kerstin Dahlgren får SKS Hederspris 2021 för sina insatser för kärnkraft

Filosofie doktor Kerstin Dahlgren har tilldelats SKS Hederspris 2021. Hon får priset för sina framstående insatser med att lägga grunden för samspelet mellan Människa – Teknik - Organisation (MTO) som är en synnerligen viktig del av kärnkraftssäkerheten.

Med fokus på organisation lade Kerstin på 1980-talet grunden för begreppet MTO. Pionjärarbetet med MTO, som innebär en systemsyn, gjorde Kerstin på 1980-talet när hon jobbade vid den dåvarande svenska tillsynsmyndigheten SKI – Statens Kärnkraftsinspektion. För det får hon nu motta Sveriges Kärntekniska Sällskaps hederspris 2021.

- Utmärkelsen är väldigt hedrande. Detta var en oväntad, positiv överraskning. Särskilt roligt är det att priset handlar om de säkerhetsfrågor jag arbetat med, säger Kerstin.

Efter sin tid på SKI arbetade Kerstin vid FN:s atomenergiorgan IAEA i Wien och sedan på Vattenfall där hon var Chief Nuclear Safety Officer, alltså rådgivare till VD i frågor om kärnkraftsäkerhet vid Vattenfalls anläggningar.

- SKS är hedrade av att nu kunna uppmärksamma Kerstins arbete. Vid IAEA bidrog hon starkt till en modern syn på säkerhetskultur, en term som aktualiserades efter Tjernobyl, liksom säkerhetsstandards och ledningssystem, säger Marcus Eriksson, ordförande för Sveriges Kärntekniska Sällskap, SKS.

Spännande och lärorikt

- Det har varit en stor utmaning att få gehör för vad mänskliga och organisatoriska frågor betyder för säkerheten. Tidigare fokuserade branschen mest på teknikfrågorna. Men det har varit otroligt spännande och lärorikt att få vara en del i den här utvecklingen och utvidgningen av säkerhetsbegreppet, säger Kerstin.

Redan efter händelsen i det amerikanska kärnkraftverket Three Mile Island, TMI, 1979 väcktes frågan om en bredare systemsyn inom kärnsäkerhetsarbetet. Men när pionjärarbetet inleddes inom SKI på 1980-talet handlade mycket om kopplingen mellan människa och teknik. Kerstin bidrog till att föra in organisationsperspektivet vilket tog fäste både i myndighetsarbetet och i industrin.

- Med kloka chefer och gott ledarskap breddades perspektiven och det blev en bred samsyn om fördelen med nya synsätt både i myndighetsvärlden och i industrin, säger Kerstin.

- Begreppet säkerhetskultur har etablerats inom många verksamhetsområden även om dess innebörd ibland har varit svår att definiera. Det hade varit bättre om man istället använde ´kultur för säkerhet´ för att betona att det man är ute efter är att det finns en organisationskultur som befrämjar säkerhet. Säkerhetsfrågor är en del av hela verksamhetens kultur och ingen separat underkategori, fortsätter hon.

Idag undervisar Kerstin en ny generation teknologer vid KTH.

- Nu ser vi hur unga nyutbildade redan från början bidrar med nyfikenhet och en ifrågasättande attityd och har tagit till sig betydelsen av en vidgad och systemsyn på säkerhet.

Priset delas ut i samband med Energiforsks årliga kärntekniska seminarium den 21 januari. Läs formell motivering till SKS Hederspriset här.

Bakgrund MTO

Före incidenten vid kärnkraftverket Three Mile Island (TMI) i USA 1979 ägdes liten uppmärksamhet åt människans roll för säker drift av kärnkraftverk. Det rådande tankesättet vid den tiden var att mänskliga fel inte var ett problem vid ett kärnkraftverk. Analysen av TMI-incidenten visade dock att grundorsaken främst var mänskligt felagerande.

Tjernobylolyckan visade också på den stora betydelsen av organisatorisk ”säkerhetskultur”, från högsta ledningsnivå till de enskilda operatörerna och teknikerna.

Senare har så kallade probabilistiska säkerhetsanalyser bekräftat att mänskliga faktorer utgör den främsta delen av den totala risken för den nuvarande generationens kärnkraftverk. Detta har varit en drivande kraft för att utveckla reaktorkonstruktioner som är mer förlåtande.

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS)

Sveriges Kärntekniska Sällskap är en ideell organisation som främjar en fredlig användning av kärnteknik. Det grundades 1958 och har idag cirka 500 aktiva medlemmar.

SKS hederspris

SKS hederspris delas ut till någon "som på ett beundransvärt sätt har främjat den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av fredlig kärnteknik eller stimulerat utbyte av erfarenhet och kunskap inom kärnteknikområdet eller på annat sätt förtjänar det."

Kerstin Dahlgren, till vänster, tar emot SKS Hederspris 2021 av Marcus Eriksson, ordförande för Sveriges Kärntekniska Sällskap. Foto: Carl Sommerholt

Sista uppdateringen: torsdag 21 januari 2021