Nu kan du läsa SKS remissvar om nya föreskrifter

Sveriges Kärntekniska Sällskap, SKS, har lämnat ett svar på Strålsäkerhetsmyndighetens mycket omfattande remiss på ”Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter för kärnkraftreaktorer”.

SKS svar kan sammanfattas i följande:

- Föreslag till nya föreskrifter är omfattande och komplexa. SKS konstaterar att föreskrifterna kommer att leda till stora konsekvenser för tillståndshavarna i form av ökade administrativa kostnader (ca 1 miljard kronor), med obetydlig säkerhetsnytta.

- Förslagna föreskrifter tar inte hänsyn till intresset för små modulära reaktorer (SMR). Föreskrifterna saknar anpassning till de tekniska särdragen hos SMR för att möjliggöra reglering av nya teknologier.

- SKS bedömer att nuvarande föreskrifter är ändamålsenliga för befintliga reaktorer. Nuvarande reglering uppfyller i all väsentlighet internationella överenskommelser och standarder (EURATOM, IAEA, WENRA).

- SKS anser att nuvarande föreskrifter kan behållas. Istället bör föreskrifterna i högre grad anpassas för att möjliggöra reglering av nya kärnkraftreaktorer, i synnerhet SMR.

Läs hela remissvaret här.

Sista uppdateringen: Wednesday 3 February 2021