SKS har svarat på regeringens remiss av förslag om ändringar av elcertifikatsystemet

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) stödjer regeringens förslag om att stänga elcertifikatsystemet i förtid, men motsätter sig i att flytta in ytterligare stödåtgärder i form av 90 TWh förnybar kvotplikt. Det låter bra att regeringen föreslår att stödsystemet ska stängas i förtid men i praktiken går förslaget ut på att pressa in mer subventioner till förnybar elproduktion under kortare tid.

SKS anser att förslaget snedvrider marknadsförutsättningarna ännu mer. De enorma summor som elkonsumenterna har fått betala (ca 60 mdr framtill år 2018) för att skifta ett fossilfritt elsystem, till ett annat fossilfritt elsystem, går inte att motivera. SKS anser att istället för att rikta resurser för en omställning av energisystemet borde fokus flyttas till att förstärka elnäten samt ställa om samhället till fossilfritt genom ökad elektrifiering av industrin och transporter.

Huvudskälet till att stödsystemet med elcertifikat en gång infördes var att man ansåg att de förnybara elproducenterna behövde särskilda subventioner under uppbyggnadsfas, för att nyinvesteringar skulle komma till. Tanken var att stödet sedan skulle fasas ut när branschen klarade av att stå på egna ben. Nu har de uppsatta målen om samlad förnybar elproduktion uppnåtts. Samtidigt hävdas det att vindkraften är det billigaste energislaget. Varför ska elkonsumenterna då fortsätta ge stöd?

Läs SKS remiss här.

Sista uppdateringen: torsdag 30 april 2020