SKS remiss ang. slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har skickat ett remissvar till Miljödepartamentet ang. slutförvar av kärnavfall. SKS avstyrker förslaget att dela upp ärendet om ett sammanhängande system för slutförvar eftersom detta kraftigt ökar risken att ett beslut drar ut ytterligare på tiden. Ärendet har behandlats under 40 års tid av olika regeringar och ansökan har behandlats i över tio år. Ansökan om utökad kapacitet för mellanlagring inkom för över sex år sedan. Mot bakgrund av ärendets långa beredningstid ställer sig SKS frågande till varför förslaget till uppdelat förfarande, om det är avgörande för regeringens tidsenliga beredning, inte framkommit tidigare. Läs hela remissvaret här.

Sista uppdateringen: Monday 2 August 2021