SKS välkomnar till årsmöte den 24 mars 2020

SKS årsmöte genomförs som planerat 24 mars 2020 om inga ytterligare ändringar meddelas.

SKS Årsmöte 2020
Tid: Tisdag den 24 mars 2020 kl. 16.30-18.00
Pga rådande läget med coronaviruset kommer vi inte att kunna träffas personligen på Vattenfalls kontor i Solna! Årsmötet kommer att hållas men det är endast möjligt att delta på distans genom Skype och telefon.

Anmälan: I följande länk https://simplesignup.se/event/163214-aarsmoete-sks-2020. Senast 20 mars 2020.

Anslutning via Skype business:

https://meet.lync.com/vattenfall/wwwe/PD4YK9CZ

Eller pröva med Skype web app:

https://meet.lync.com/vattenfall/wwwe/PD4YK9CZ?sl=1

Anslutning via telefon:

Telefonnr: +46 10 47 30101. Konferenskod: 95005 51203 #

Ärenden till valberedningen hanteras av valberedningens sammankallande Carl Berglöf (Carl.berglof@energiforetagen.se). Eventuella motioner skickas till SKS styrelse senast den 16 mars.


Program för SKS årsmöte

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av styrelsens berättelse
6. Föredragning av föreningens bokslut samt revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkningen och beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
9. Verksamhet och budget för 2020 samt fastställande av årsavgift
10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor
11. Val av ordförande för en tid av ett år
12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
13. Val av suppleanter för en tid av ett år
14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Välkommen!

Med Vänliga Hälsningar
SKS Styrelse

Sista uppdateringen: måndag 16 mars 2020