God Jul och ett Gott Nytt År med både ljus och värme!

När jag skriver dessa rader går frosten tjurig vid grind, för att citera Dan Anderssons ”Helgdagskväll i timmerkojan”. Långt nere i Sydsverige har vi haft en bra bit under minus 10 grader. Elläget är rejält ansträngt, inte bara i Sverige utan i stora delar Europa. Svenska Kraftnät har tidigare varnat för en reell risk att hushåll kopplas bort från elnätet på grund av elbrist. Men vi är inte där än, åtminstone inte i Sverige. Däremot tvingas vi importera el. Just idag motsvarar importen cirka tre reaktorer. Den importerade elen produceras tyvärr uteslutande i kraftverk som har betydligt större klimatpåverkan än vad tre reaktor har.

I Sverige har elkonsumtionen just idag en miljöbelastning på runt 50 gr CO2 /kWh på grund av elimporten mot normalt 15-20 gr CO2/kWh. I sig är det inte så mycket jämfört med till exempel Danmark som ligger på runt 420 gr CO2/kWh eller Tyskland som har nästan 700 gr CO2/kWh. Siffrorna är hämtade från Electricity Map.

Den här köldknäppen över Europa visar att farhågorna som väcktes tidigare i år om stor risk för energi- och elbrist var synnerligen reella. Det understryker också vilka enorma utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Enigheten är stor om att just elen är av central betydelse för att det ska vara möjligt att nå ett fossilfritt samhälle.

I Sverige har vi ett bra utgångsläge med en elproduktion som är i stort sett utsläppsfri. Men det har inte kommit av sig självt. Det har krävt modiga och framsynta beslut av både politiker och tunga personer inom förvaltningar, myndigheter och näringsliv. Först genom en massiv utbyggnad av vattenkraften för över 100 år sedan och för mer än 50 år sedan en storsatsning på kärnkraft. Det var inte alls självklart att det skulle bli en satsning på kärnkraften, även en stor utbyggnad av fossil elproduktion fanns med i diskussionerna.

Men dessa framsynta och modiga beslut har tjänat oss väl och vi ska känna stor tacksamhet mot dem som fattade besluten som vi nu kan skörda frukterna av.

Nu krävs nya framsynta och modiga beslut för att möta klimatutmaningarna och nå ett fossilfritt samhälle. För att möta det ökade elbehovet som är nödvändigt för att nå dit behövs en massiv utbyggnad av den fossilfria elproduktionen. Där har kärnkraften en avgörande roll att spela. Kärnkraft är väderoberoende, planerbar, fossilfri och kan byggas ut i stor skala. Kärnkraften är säker och den höga energitätheten ger en elproduktion med mycket goda miljöprestanda. Kärnkraftverkens stora och stabila produktion är dessutom mycket viktig för att överföringen av el ska fungera och en förutsättning för att väderberoende elproduktion som vind och sol ska kunna tillföras till det svenska kraftsystemet.

Att säkra driften av våra befintliga kärnkraftverk och möjliggöra etableringen av nya reaktorer är därför avgörande för omställningen. När det gäller etableringen av ny kärnkraft bör denna i närtid fokusera på beprövad teknik, alltså konventionella reaktorer eller SMR av lättvattentyp. Däremot ska inte de mer avancerade teknikerna uteslutas i ett lite längre tidsperspektiv.

SKS ser positivt på de signaler som kommit från den nya regeringen om den energipolitiska inriktningen under kommande år. Man tar nu flera stora steg framåt för att uppnå teknikneutralitet då det gäller fossilfri elproduktion.

Alla investeringar i elproduktion är generellt sett långsiktiga. Därför blir alla åtgärder som kan reducera den finansiella risken från politiska förändringar mycket viktiga.

Oavsett vad det handlar om för typ av ny elproduktion som ska byggas handlar det om långa ledtider och stora investeringar om vi ska kunna täcka ett fördubblat behov av elkraft fram till 2050. Då kan vi inte ha en energipolitik där förutsättningarna förändras från en dag till en annan. Utan långsiktigt stabila politiska förutsättningar är det mycket svårt att få investerare att vara beredda att skjuta till kapital för att kunna garantera en stabil elproduktion även i framtiden som är en förutsättning för att nå målet noll nettoutsläpp av klimatgaser senast 2045.

För att få en stabil elproduktion behövs stabila politiska förutsättningar. Och då krävs framsynta och modiga beslut där politikerna lyfter blicken över partigränserna och kan lägga tidigare låsningar åt.

Med dessa funderingar vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År med både ljus och värme!

Ulrika Wretås, SKS ordförande