Julhälsningar från SKS!

Man kan lugnt säga att 2021 varit ett mycket spännande år där kärnkraft och energifrågor debatterats flitigt. Även för SKS har det varit ett spännande år. Själv tillträde jag som ordförande efter Markus Eriksson vid årsstämman i våras. Ett förtroende som jag är mycket stolt och hedrad över. Under Markus tid som ordförande har SKS flyttat fram sina positioner inom kärnkraftdebatten och utvecklat verksamheten. Det är en bra plattform för oss att arbeta vidare från.

Tyvärr har pandemin fortsatt att göra det svårt för oss att träffas och vi har enbart haft en gemensam träff inom styrelsen i år. Detta påverkar självklart möjligheterna att tillsammans utveckla verksamheten och sporra varandra i vårt engagemang. Vi har fortsatt med att anordna seminarier och möten via webben, något som faktiskt fungerar förvånansvärt bra. Under året har vi bland annat genomfört fyra webinarier med nästan 300 personer som varit uppkopplade direkt och deltagit . Dessa webbinarier har också varit möjliga att titta på i efterhand via vår hemsida, något som varit mycket uppskattat. Vi har även besvarat ett antal remisser inom energi/kärnkraftområdet, bland annat ”Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter för kärnkraftreaktorer”, ”Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” och ”Yttrande gällande ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall”. Dessa remissvar går att läsa på vår webb. Under 2021 har vi också fortsatt att publicera ett podcasttips varje månad på Facebook som ett led i arbetet att med olika inlägg leverera nyheter och fakta om kärnkraft till våra medlemmar och andra som följer oss via Facebook.

En konsekvens av att vi inte kunnat genomföra några fysiska aktiviteter och möten under året är att vi nu har ett överskott i kassan. Det är naturligtvis positivt men syftet med SKS är inte att gå med vinst utan att ha en verksamhet som stödjer SKS syfte och gynnar våra medlemmar. Därför jobbar nu vi i styrelsen med att se över hur vi så att säga ska ”kunna sätta sprätt på pengarna” så att det kommer våra medlemmar till godo på bästa sätt.

När det gäller energidebatten under 2021 har den både i Sverige och stora delar av övriga världen präglats av hur vi ska agera för att möta klimatutmaningarna. De allra flesta är eniga om att en ökad elanvändning för att kunna fasa ut fossila bränslen är den bästa vägen. Men den springande punkten är hur vi ska kunna producera den stora mängd el som behövs i kombination med stabila system. Vi har under året sett hur energifrågan fått genomslag i debatten och handlat om skenande elpriser och inverkan av gasmarknaden i Europa, ”elbrist” (eller inte?), stabilitet i elsystemet, och behovet av olika energislag. Vissa länder som till exempel Tyskland och Polen sitter för tillfället i ett tungt fossilberoende för sin elförsörjning, men som valt två olika strategier. Tyskland väljer att fasa ut kolkraftverken och kärnkraften och ersätta det med rysk fossil naturgas som naturligtvis är fossil ochinte är positivt för klimatet. Polen tillsammans med flera andra länder i Europa väljer ny kärnkraft, bland annat små modulära reaktorer (SMR), för att möta klimatutmaningarna vilket kommer att kraftigt reducera CO2-utsläppen från dessa länders elproduktion.

Andra länder i sin tur väljer att satsa på en kraftig utbyggnad av så kallad förnyelsebar elproduktion, främst vindkraft. Om det är något som vi lärt oss under 2021 är att vi behöver en säker och stabil fossilfri elproduktion. Prisutvecklingen på el i både Sverige och övriga Europa beror dels på ökade priser på naturgas och kol men också till en icke föraktlig del på dålig produktion vid vindkraftverken, det har helt enkelt blåst för litet. Därför är det mycket olyckligt att det pågår en mycket infekterad debatt inom EU om kärnkraften som är den bästa fossilfria och väderoberoende elproduktionen ska omfattas av EU:s taxonomi eller inte. Det största motståndet mot kärnkraft kommer från några av EU:s mest fossilberoende länder Tyskland, Österrike, Danmark, Portugal och Luxemburg. Det ter sig ännu mera märkligt då många framstående industriländer som Frankrike, Storbritannien, USA och Kanada ser kärnkraft och inte minst SMR som den bästa vägen att möta klimat- och miljöutmaningarna.

En annan fråga som belyst i media är det uteblivna regeringsbeslutet slutförvarsfrågan. Det finns en risk att Sverige inom bara några år hamna i en situation där en eller flera reaktorer inte kommer att kunna återstarta efter de årliga revisionerna då det använda bränslet inte får plats i våra mellanlager längre. Jag hoppas att den nya regeringen gör slag i saken och skyndsamt fattar det beslut som branschen länge väntat på och som man förberett sig väl för.

Vi har en elproduktion i Sverige som fortfarande är i stort sett fossilfri tack vare våra tre ben kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Jag är fast övertygad om att denna energimix inte bara bidragit till det starka Sverige vi har idag utan behövs för att vi fortsatt ska vara starka. Både årets IPPC-rapport och diskussionerna vid COP26-mötet i Glasgow pekar entydigt på nödvändigheten att få ner världens fossila utsläpp för att undvika klimatförändringar som skulle kunna vara förödande för vår planet. Mänskligheten har stått inför stora livsavgörande utmaningar tidigare som vi kunnat hantera genom att hantera dem på ett klokt och vetenskapligt sätt. Jag tror på att vi ska fortsätta lyssna på vetenskapen och utveckla och använda oss av olika tekniska lösningar också kan hantera den här livsavgörande utmaningen som klimatförändringen är.

Med det vill jag tillönska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ulrika Wretås, SKS ordförande