Kommentar till Expressens artikel om energipolitiken och kärnkraften som laddade valfrågor

Vi från SKS välkomnar en seriös debatt om de lösningar som kan påverka vårt gemensamma samhälle. En sådan debatt måste vara balanserad, så att inget teknikslag straffas oproportionerligt i relation till sina risker och samhällsnyttor.

Vi vill påpeka att klimat, energi och elektrifiering är sammankopplade i komplexa system på global nivå. För att ta beslut inom dessa områden behöver vi därför förstå olika begrepp som exempelvis marknadskrafter och reglering, global uppvärmning, energi- och effektbalans, samt frekvensstabilitet. SKS förordar en konstruktiv dialog mellan samhällets aktörer eftersom en förenklad eller polariserad debatt riskerar att bli kontraproduktiv.

Det är viktigt att komma ihåg att dagens kärnkraftsteknik, som huvudsakligen är av generation II och III, utvecklades i ekonomier som delvis var präglade av oljekriser och därför redan tidigt sökte fossilfria lösningar. Detta har starkt bidragit till att vi i Sverige idag har en elproduktion med mycket låg miljöbelastning. Sedan dess har kärnkraften genomgått en betydande utveckling, både när det gäller säkerhet och drift. Därför utgör kärnkraft av dessa generationer redan idag en välutvecklad, storskalig och beprövad lösning för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi vill förtydliga att kärnkraftsteknik av generation IV är en benämning på konstruktioner och system vars främsta potential ligger i att utveckla själva kärnkraften, inom områden som verkningsgrad, bränsleekonomi och avfallshantering. Även sådan teknik har funnits tillgänglig länge, dock ej kommersialiserad. Därför är dagens kärnkraft av generation III högst relevant för klimatet och framtidens kärnkraft av generation IV är inte heller ett fantasifoster.

På allas läppar är också bristen på överföringskapacitet. Den totala elanvändningen i Sverige har inte förändrats nämnvärt under de senaste 20 åren så en viktig anledning till att vi har hamnat i detta läge är nedläggningen av sex kärnkraftsreaktorer i södra Sverige under samma period, vilka främst ersatts med intermittent vindkraft. Resultatet är investeringsbehov i 50-miljardersklassen i ledningsnät till följd av utfasning av kärnkraft.

Länk till Expressens artikel är här.