Ny kärnkraft - Ja Tack!

Det finns mycket glädjande och positivt att lyfta fram från den senaste opinionsmätningen om svenska folkets attityder till kärnkraften som Novus genomfört på uppdrag av Analysgruppen. I första hand naturligtvis att mätningen bekräftar att det finns ett fortsatt mycket starkt och växande stöd hos svenska folket för användning av kärnkraft i landet.

Men också att det finns ett signifikant ökat stöd för ny kärnkraft i Sverige, där har sannolikt debatten om Små Modulära Reaktorer (SMR) påverkat opinionen i positiv riktning. SMR har diskuterats internationellt i några år men det är först under det senaste år som det pågått en bredare SMR-debatt i Sverige, något som svenskarna alltså verkar uppskatta. Bidragande till det ökade stödet kan även ses ur en ökad förståelse för att det svenska elsystemet har behov av stadigvarande och frekventstabil kraft som en förutsättning för ekonomisk tillväxt.

Det är positivt att stödet för kärnkraft också växt bland yngre åldersgrupper. Rimligtvis innebär det att det starka stödet för svensk kärnkraft bör ligga kvar även i framtiden. Notervärt är också att mer än hälften av de tillfrågade anser att kärnkraften till stor del eller helt kan vara ett medel för att klara klimatmålen.

I två mycket viktiga framtidsfrågor kan man säga att ansvariga politiker går i otakt med svenska folket. Det gäller dels frågan om ny svensk kärnkraft, dels kärnkraftens roll för att möta klimat-och miljöutmaningarna. Svenska folket verkar alltså ha betydligt större kunskap om och förståelse för hur viktigt det är att vi också i framtiden har tillgång till en stabil, säker, väderoberoende och fossilfri elproduktion.

Redan idag har Sverige en elproduktion som är fossilfri till 98% tack vare en mix av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft som dessutom kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Tyvärr finns det politiska krafter som vill rasera denna fördelaktiga produktionsmix genom att avveckla kärnkraften och på olika sätt försämra förutsättningarna för kärnkraften att fortsätta kunna leverera fossilfri el till det svenska och nordiska kraftnätet i framtiden.